Yan Kuan: Making A Dent In The Movie Industry

Yan Kuan: Making A Dent In The Movie Industry

Name: Yan Kuan
Height: 179 cms
Nationality: Chinese
Work: Actor, Singer
TV Series:
-Yin Dan Shi Lin
-Da An Zu
-The Lost Princess
-Big Shot
-Liao Zhai 2
-The Legend of Lu Xiao Feng
-The Life and Death Love
-Taiji Prodigy
-and a lot more

kuan, kuan ti, kuan yin, kuan yin temple, ti kuan yin, kwan yin, kuan yin prayer, quan yin, guan yin, guanyin, goddess of mercy, kuan yin oracle, tie kuan yin, kuan kung, bodhisattva kuan yin, kuan yin meditation, kuan yin sculpture, ti kuan yin tea, kuan yin statue, fax kuan, tie kuan do, kuan yin statues, kuan yin art, fan kuan, kuan yin goddess, kuan yin tea, ti kuan do, kuan yin buddha, goddess kuan yin, yan kuan, kuan yin pictures, kuan yin dragon, kuan yin images, tieh kuan yin tea, kuan yin prayers, anni kuan, kuan kung feng shui, kuan yin lotus, lady kuan yin, kuan yin ma, kuan yin tattoo, kuan yin poster, kuan yin sutra, kuan yin birthday, kuan yin buddhist temple, tie kuan yin tea, smjk yoke kuan